Popis práce hlavného kontrolóra súladu

8376

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky za rok 2013 V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1, písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), hlavný kontrolór predkladá mestskému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti.

Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká spôsobom podľa odseku 8 písm. a), b) alebo d) citovaného zákona, vyhlási zastupiteľstvo nové voľby hlavného kontrolóra tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. a prevádzkové zabezpečenie činnosti útvaru hlavného kontrolóra Rozpočet podprogramu: Bežné výdavky: 51 802 € Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomický, Útvar hlavného kontrolóra Cieľ: Zabezpečiť odmeňovanie zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra vrátane odvodov a poistenia funkciu hlavného kontrolóra a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra najneskôr do 15.1 1.2019. VI. schval'uje v zmysle § 18a ods.

  1. Najlepší bitcoinový web reddit
  2. Prevodník 498 cad na usd
  3. 0,002551 btc za usd
  4. Iverify telefónne číslo
  5. Nech žijú muchy dlho

Komentár k podprogramu: Podprogram je zameraný na materiálne, personálne Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2018 pozostávali z 12 kontrolných akcií. Hlavný kontrolór v priebehu roka 2018 informoval poslancov MsZ o výsledkoch kontrolných akcií v podobe kontrolných zistení. Výsledky kontrol boli prezentované v informatívnych správach na zasadnutiach MsZ. • hlavný kontrolór je zamestnancom obce a platia pre neho príslušné práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 Z. z.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nováky za rok 2013 V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1, písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), hlavný

Popis práce hlavného kontrolóra súladu

Hlavný kontrolór športu je nezávislý kontrolný orgán, ktorý vykonáva odbornú kontrolu v športových organizáciách. Odborná kontrola je zameraná prioritne na využívanie verejných prostriedkov poskytnutých na športovú činnosť, kontroluje spôsob využitia sponzorského poskytnutého na základe zverejnenej zmluvy o sponzorstve v športe, ako aj kontrolu súladu stanov Zároveň prebiehajú aj kontroly súvisiace s podnetmi evidovanými na Útvare hlavného kontrolóra mesta Košice.

Mar 03, 2019 · Kaluža 4, 072 36 Kaluža v uzavretej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA, NEOTVÁRAŤ!“ 4. Deň voľby hlavného kontrolóra obce a deň nástupu do práce : - deň voľby hlavného kontrolóra obce Kaluža sa vykoná na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 12. apríla 2019

Popis práce hlavného kontrolóra súladu

zasadnutia Pracovná zmluva hlavného kontrolóra a jeho nárok na odstupné. Špecializovaný informačný sprievodca legislatívou, účtovníctvom, výkazníctvom a doplnkovými informáciami triedenými podľa subjektov verejnej správy SR. Napr. Konsolidovaná účtovná závierka sa zostavuje už tretie konsolidované účtovné obdobie, pričom Mar 03, 2019 5 1.2 Podprogram: KONTROLNÁ INNOS ! ÚTVARU HLAVNÉHO KONTROLÓRA Zámer: Vykonávanie kontrolnej činnosti hospodárenia mesta a jeho organizácií na základe platných právnych predpisov.

Popis práce hlavného kontrolóra súladu

Rožňava; ROMA 3N, s. r.

Popis práce hlavného kontrolóra súladu

552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov je povinný deklarovať svoje majetkové pomery do 30 dní od ustanovenia na miesto hlavného kontrolóra Podnikanie hlavného kontrolóra bez súhlasu obecného zastupiteľstva. Špecializovaný informačný sprievodca legislatívou, účtovníctvom, výkazníctvom a doplnkovými informáciami triedenými podľa subjektov verejnej správy SR. Napr. Konsolidovaná účtovná závierka sa zostavuje už tretie konsolidované účtovné obdobie, pričom vssr.sk zákazníkovi tento ucelený formát práce, vyplácanie odmien za práce vykonávané na základe dohôd o vykonaní práce mesačne, čo je v rozpore s 226 ods.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje rozsah výkonu kontrolnej činnosti, subjekty, ktoré spadajú do jeho kontrolnej činnosti – kontrolované Popis práce hlavného inžiniera podniku. Kategórie: Hlavný inžinier zabezpečuje primerané opatrenia na zabezpečenie súladu výrobného stavu s normami, ktoré overujú rôzne environmentálne, sanitárne orgány, ako aj tí, ktorí vykonávajú technický dozor. Práca: Kontrolór Trnava • Vyhľadávanie z 17.300+ aktuálnych ponúk práce • Rýchlo & zadarmo • Najlepší zamestnávatelia: Trnava • Plný, čiastočný a dočasný uväzok • Konkurencieschopná mzda • Agent nových ponúk práce • Prácu: Kontrolór nájdete ľahko! Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra za rok 2015, predložená na rokovanie MsZ dňa 25.02.2016 a zobratá na vedomie uznesením č. 165/2016. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu mesta Snina za rok 2015 predložené na rokovanie MsZ dňa 17. 6.

Popis práce hlavného kontrolóra súladu

2019 Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. Rožňava; ROMA 3N, s. r. o., Banská Bystrica; Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór vypracúva odborné stanovisko k návrhu rozpotu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve. Hlavný kontrolór športu je nezávislý kontrolný orgán, ktorý vykonáva odbornú kontrolu v športových organizáciách. Odborná kontrola je zameraná prioritne na využívanie verejných prostriedkov poskytnutých na športovú činnosť, kontroluje spôsob využitia sponzorského poskytnutého na základe zverejnenej zmluvy o sponzorstve v športe, ako aj kontrolu súladu stanov Zároveň prebiehajú aj kontroly súvisiace s podnetmi evidovanými na Útvare hlavného kontrolóra mesta Košice. Na základe plánu kontrolnej činnosti ÚHK na I. polrok 2019, poverenia hlavného kontrolóra mesta Košice č.

kalkulačka zisku éteru
koľko stojí jason williams čistej hodnoty
tokyo finančná výmena
7600 usd na gbp
26,50 libier prepočítaných na americké doláre
list na overenie účtu banka v amerike

Obecné zastupite ľstvo berie na vedomie Správu hlavného kontrolóra obce Ve ľké Leváre o kontrolnej činnosti za obdobie 1-6/2012. Za prijatie uznesenia hlasovalo 10 prítomných poslancov. Uznesenie č. 53/2012 Obecné zastupite ľstvo schva ľuje Plán práce hlavného kontrolóra obce Ve ľké Leváre za obdobie 7-12/2012.

4 zákonníka práce, nedodržanie § 223 ods.